REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów usług w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.szumka.pl Sprzedającym jest firma Katarzyna Szumiec Photography By Szumka dostępna pod adresem Węgrzce Wielkie 583 32-002 Węgrzce Wielkie, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
wpisany pod numerem NIP: 679-269- 70-65, Regon: 367478639 zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
– pod numerem telefonu: 668 829 128
– korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@szumka.pl

§1 Definicje

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca  osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Przedmiot transakcji – Usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

Usługa – prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.szumka.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Usług, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 2 Zasady ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.szumka.pl.
Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia. Sklep internetowy www.szumka.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu.  W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klientpo winien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej. minimalna rozdzielczość ekranu 1280×800 pikseli. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§3 Składanie zamówień

Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.szumka.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.
Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który przedmiot Usługi ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z  Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania rachunku, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: rachunki czy rachunki korygujące. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania rachunków w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów
z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy sklepu internetowego.

§4 Płatności

Na każdy sprzedany towar wystawiamy imienny dowód zakupu (rachunek). Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy i PayPal.

§6 Odstąpienie od umowy

Sklep prowadzi sprzedaż towarów realizowanych na zamówienie i nie ma możliwości zwrotu zamówień. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter
nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

§7 Procedura reklamacji
Reklamacje należy składać na adres mailowy Usługodawcy. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy opis rzeczy reklamowanej.

Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie od 1 do 30 dni od dnia złożenia reklamacji. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

§9 Zmiana Regulaminu

Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§10 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). Spory wynikając e ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).